Календарь

Объектілер картасы

Жанармай бағалары

--


--


--


    --


Жаңалықтар


14 Декабрь 2017
2017 жылы желтоқсан айының 07 жұлдызында «Шымкент Мұнай өнімдері» АҚ акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысында келесі шешімдер қабылданды:

1. Сагиев Бауыржан Нурпеисовичті Директорлар кеңесі мүшесінің өкілеттігінен мерзімінен бұрын тоқтату. 
2. 1) Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамы саны үш адам болып және келесі мүшелерді қалдыру: Тусеев Чокан Тургараевич және Усаев Ильяс Рахматович (Тәуелсіз директор). 2017 жылдың 07 желтоқсаннан бастап Бекожанов Бахтияр Сейтжанович Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі болып сайлансын. Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі 5 (бес) жылға белгіленсін.


3 Ноябрь 2017

АО «Шымкент Мунай онімдері» извещает о  том, что Советом Директоров Общества на 138 заседании 03 ноября 2017 года было принято решение:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и назначении даты проведения внеочередного общего собрания акционеров – «07» декабря 2017 года в 11.00 часов по адресу: г.Шымкент, Енбекшинсикй район, жилой массив Жулдыз, ул.Ю.Гагарина, стр.27/10. В случае отсутствия кворума повторное собрание состоится «08» декабря 2017 года по тому же адресу и в то же время.


21 Июль 2017
2017 ж. шілде айының 20 жұлдызынан бастап "Шымкент Мұнай өнiмдерi" АҚ-ң KZ1C03300015 жай акциялары (KZ1C00000447, KASE альтернативтік алаңы, "акциялар" секторы, SHMO) эмитент бастамасы бойынша  Қазақстан қор биржасы Листинг комиссиясының (KASE) шешімімен  KASE ресми тізімінен алынып тасталғаны жөнінде хабарлайды.

Көрсеткіштер
Көрсеткіштер  Қоғамның атқарушы органы 2009 ж. өндірістің кеңеюіне, жұмыстар мен қызмет көрсету көлемінің ұлғаюына ерекше көңіл бөлді. Қоғамның ақша түріндегі тауар айналымы 2009 жылы 2008 жылмен салыстырғанда 2 143 351 мың теңгеге артты… 


Анығырақ...


     Анықтамалықтар

Анықтамалықтар

    Осы тарауда мұнай өнімдерін, сондай-ақ жоғары октанды жанар-жағар  материалдарды нарықта ұсыну мақсатында оларды өткізу бойынша көрсетілетін қызметтердің түрлеріне қатысты ақпарат жиналған, сонымен бірге мұнда мұнайды қайта өңдеудің алуан түрлері туралы ақпарат, сондай-ақ нормативтік құжаттар бар... 

Анығырақ...    
© 2009-2010 АҚ "Шымкент Мұнай Өнiмдерi"      Барлық құқықтар қорғалынды

Компания  Қызмет көрсету  Акционерлерге Клиенттерге  Байланыстар